Приватне акціонерне товариство "ЮК "Правозахист Інвест"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  29.10.2015р. Зміна складу посадових осіб емітента


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Номеровська Анастасiя Миколаївна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

27.10.2015

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30

4. Код за ЄДРПОУ

35985756

5. Міжміський код та телефон, факс

(056)3739793 (056)3739793

6. Електронна поштова адреса

pravozahust@academy.in.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.10.2015

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№204 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

28.10.2015

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

pravozahist_inv.proemitent.info

в мережі Інтернет

29.10.2015

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

26.10.2015

звільнено

Директор

Журавель Ганна Сергiївна

АН №567376
25.12.2006 Ленiнський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової Ради Приватного акцiонерного товариства "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi - Товариство) вiд 26.10.2015р. прийнято рiшення:
1. У зв’язку iз поданням заяви Журавель Ганни Сергiївни (паспорт серiї АН № 567376, виданий Ленiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 25.12.2006р.) про звiльнення з посади директора Товариства за власним бажанням, звiльнити її з посади директора Товариства з 26.10.2015р. Перебувала на данiй посадi з 02.07.2014р. (1 рiк 3 мiсяцi). Журавель Г.С. акцiями (часткою) Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

26.10.2015

призначено

Директор

Номеровська Анастасiя Миколаївна

АО №295594
29.09.2015 Бабушкiнський РВ у м. Днiпропетровську ГУДМС в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової Ради Приватного акцiонерного товариства "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi - Товариство) вiд 26.10.2015р. прийнято рiшення:
2. З 27.10.2015р. призначити безстроково Номеровську Анастасiю Миколаївну (паспорт серiї АО № 295594, виданий Бабушкiнським РВ у м. Днiпропетровську ГУДМС в Днiпропетровськiй областi 29.09.2015р.) директором Товариства за сумiсництвом, з встановленням їй неповного робочого часу. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади iнженера з комп’ютерних систем ТОВ «Бiт Продакшн», адмiнiстратора центру сертифiкацiї ключiв ПАТ «КФЦ». Номеровська А.М. акцiями (часткою) Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

ProEmitent.INFO